31° / 17° Clar

Política de privacitat

Política de privacitat

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

AJUNTAMENT DELS ALAMUS

CIF P2500400C

Plaça de la Creu, 1

25221– Els Alamus (LLEIDA)

Tel. 973199006

Mail de contacte general: ajuntament@alamus.ddl.net

Mail del Delegat de Protecció de Dades: protecciodedades@alamus.ddl.net

 

Quines dades es recullen i tracten?

A l’Ajuntament dels Alamús es recullen i tracten dades personals com els noms, cognoms, DNI, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal dels ciutadans que sigui necessària per a la realització dels tràmits específics que ho requereixin, facilitats mitjançant els formularis i instàncies de la nostra web. La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implica l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament dels Alamús, exposada a l'avís legal que s’indiqui al mateix formulari de recollida de dades.

Així mateix, es poden recollir dades personals a través de l’enviament de missatges de correus electrònics que figuren al web per obtenir informació dels serveis o activitats de l’Ajuntament.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comporta l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals.

Les dades es tracten amb la confidencialitat necessària en cada cas, i s’adopten les mesures tècniques i organitzatives que es requereixen per garantir la seguretat i evitar-ne qualsevol tractament o ús no autoritzat o que no estigui d’acord amb la normativa vigent.

La persona que fa servir els serveis oferts per http://alamus.ddl.net ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.

Amb quines finalitats es tracten les vostres dades personals?

Els tractaments de les dades personals tenen la finalitat de donar tràmit a les sol·licituds que es realitzin, gestionar l'enviament d’ informació del seu interès, facilitar l’accés a serveis municipals, sol·licitud de llicències, etc.

En les comunicacions a les sol·licituds de serveis o d’informació, l’Ajuntament informarà, si no ho ha fet abans, sobre les característiques concretes dels tractaments de dades, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran com a mínim mentre es mantingui la relació com usuari del servei, i en tot cas durant el termini que legalment sigui obligatòria la seva conservació. De forma concreta, per a cada Activitat de tractament de dades s’informarà del termini o els criteris de conservació de les dades.

L’interessat en podrà sol·licitar la supressió, en els casos també previstos legalment.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades ha d’estar fonamentada, llevat d’algunes excepcions, en alguna de les previsions següents:

 • Consentiment: Si heu marcat la casella corresponent a un Formulari o full d’inscripció / sol·licitud / Instància..., la base legal per enviar informació sobre altres serveis és el vostre propi consentiment. El podeu retirar en qualsevol moment, en exercici dels drets corresponents
 • El tractament és necessari per executar un contracte, o acord i condicions d’accés a un servei municipal
 • És necessari per complir una obligació legal aplicable a l’Ajuntament
 • És necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o altre persona física, o per complir una missió realitzada en interès públic, o en exercici de poders públics

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es podran comunicar o cedir a tercers, quan així estigui expressament informat i existeixi el consentiment de l’interessat.

També es podran comunicar, si correspon legalment, a

 • Altres administracions (si existeix una obligació legal, / en l’exercici de competències en aquesta mateixa matèria....)
 • Empreses de l’Ajuntament quan correspongui
 • Quan les dades es tracten en els sistemes d’una tercera empresa, contractada com encarregada del tractament, es podrà informar sobre l'existència i, si escau, la identitat dels encarregats del tractament, amb informació de l’adreça web corresponent   

Quins són els vostres drets?

Dret d’accès: Podrà consultar les dades personals gestionades per l’Ajuntament.

Dret de rectificació: Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes estiguin incorrectes.

Dret de supressió: Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Dret d’Oposició: Podrà sol·licitar  que no es tractin les seves dades personals.

Dret de limitació del tractament: Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos: mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

Dret a la portabilitat: Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic.

 

Com podeu exercir els drets?

 • Presencialment a Plaça de la Creu, 1 – 25221 Els Alamús
 • Enviant un email a : protecciodedades@alamus.ddl.net

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de

 • Delegat de Protecció de Dades l’Ajuntament : protecciodedades@alamus.ddl.net
 • L’autoritat de Protecció de Dades de Catalunya. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Formularis web:

AJUNTAMENT DELS ALAMUS, informarà de forma clara i intuïtiva, les dades que seran obligatòries i necessàries d’aportar.

Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a AJUNTAMENT DELS ALAMUS, per a que procedeixi al tractament de les dades facilitades per les finalitats mencionades.

El no facilitar les dades personals sol.licitades o el no acceptar la present política de protecció  de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació sol·licitada de AJUNTAMENT DELS ALAMUS

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, AJUNTAMENT DELS ALAMUS està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits al RGPD , pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i  limitades en relació amb la finalitat per la qual són tractades.

Responsabilitat dels continguts

 • L'Ajuntament dels Alamús no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'ajuntament, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de l'ajuntament
 • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
 • L'Ajuntament dels Alamús no serà responsable de la informació que es pugui obtindre a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • L'Ajuntament dels Alamús no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. L'Ajuntament dels Alamús tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d'aquest portal.
 • L'Ajuntament dels Alamús no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • L'Ajuntament dels Alamús es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 • L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Lleida els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.